Letné školy 2017

Vážení študenti,

 

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:

 

-          Letná škola o ochrane životného prostredia - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l http://bit.ly/2gF3oAP

 

-          Letná škola o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom  oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, http://bit.ly/2fKOvZk

 

Požiadavky :

 

  • Uchádzač by mal byť vysokoškolský študent vo veku 18 až 25 rokov
  • Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia
  • Dobrý štúdijný prospech, mimoškolské aktivity
  • Zájem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou
  • Nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v inej krajine
  • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.) a so slabším sociálnym zázemím.

 

Termín podania prihlášky je 8. februára 2017. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie www.fulbright.sk

 

Letné školy sa konajú v termíne koniec júna – júl 2016.

 

Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného pistenia, letenky a víz do USA.

 

 

Nora Hložeková

Výkonná riaditeľka

 

 

J. W. Fulbright Commission

Konventná 1

811 03 Bratislava

Slovak Republic

Phone: ++421-43-191-837

 

www.fulbright.sk

Občianske združenie EsFem a Košické neformálne združenie Povedz to ďalej

V spolupráci s

Inštitútom edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove

Katedrou aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach

Katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach

Občianskym združením Res Publica

Vás pozýva na diskusiu na tému

RODOVÁ ROVNOSŤ V AKADEMICKOM PROSTREDÍ

Diskutovať budú:

Jarmila Filadelfiová, Adriana Jesenková, Monika Bosá

(Podujatie je spojené s krstom kalendára Významné rodáčky pre rok 2017)

Prezentované budú aktuálne informácie o EIGE (Európsky inštitút pre rodovú rovnosť) a o nástroji pre posilňovanie rodovej rovnosti v akademickom prostredí a výskume (GEAR), ale aj o výskumných aktivitách v oblasti rodovej rovnosti vo vede,

výskume a akademickom prostredí na Slovensku.

Príďte s nami diskutovať o potrebe a podobe rodovej rovnosti v akademickom prostredí na Slovensku, i o tom, prečo je dôležitá, čo nám ponúka a ako ju dosiahnuť.

Podujatie sa uskutoční 7. 12. 2016 o 13:00 hod. v budove Minerva, areál FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice

Tešíme sa na Vás.

Podujatie je jednou z aktivít projektu Vlastná izba, ktorý realizuje o. z. EsFem z Dotácie na podporu rodovej rovnosti

podľa § 9a zákona o dotáciách, vďaka finančnej podpore Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Go to Top