Vážené študentky a študenti,
chcem Vás z poverenia vedúcej Katedry aplikovanej etiky FF UPJŠ
Doc. Vladykovej informovať, že dňa 15.6.2016 o 9,00 sa na našej Katedre uskutoční
         Konferencia vysokoškolskej odbornej činnosti.
Podujatie sa uskutoční v miestnosti AA1S4 v budove Aristoteles na Moyzesovej 9.
Program:
1. privítanie a informácia o harmonograme
2. prezentácia jednotlivých účastníčok a účastníkov
3. vyhodnotenie
Je potrebné, aby všetci účastníci/ čky mali svoju prezentáciu pripravenú na USB kľúči a pred začiatkom podujatia stiahli svoju prezentáciu na plochu PC v miestnosti A1S4.
Prezentácia má povinné časti:
         1. názov a cieľ práce
          2. časti/ štruktúra práce
          3. metódy práce
          4. zdroje (hlavné teoretické odborné zdroje, prípadne empirické a iné dáta a materiály/ dokumenty) 
           5. zistenia, závery a odporúčania práce
Účasť študentov 2. a 3. ročníka je povinná.
Mgr. Adriana Jesenková, PhD. 
Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ